Prospective comparison of hybrid capture 2 and SPF10-LiPA for carcinogenic human papillomavirus detection and risk prediction of cervical cancer: a population-based cohort study in China.

Dong, Li; Feng, Rui Mei; Zhang, Li; Xu, Xiao Qian; Zhao, Xue Lian; Wang, Margaret Zhuoer; Qiao, You Lin; Zhao, Fang Hui.
J Gynecol Oncol; 28(5): e66, 2017 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28657227