Interleukin-33 signaling contributes to renal fibrosis following ischemia reperfusion.

Liang, Hua; Xu, Feng; Wen, Xian-Jie; Liu, Hong-Zhen; Wang, Han-Bing; Zhong, Ji-Ying; Yang, Cheng-Xiang; Zhang, Bin.
Eur J Pharmacol; 812: 18-27, 2017 Oct 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28668506