Combining albumin-bilirubin score with future liver remnant predicts post-hepatectomy liver failure in HBV-associated HCC patients.

Zou, Heng; Wen, Yu; Yuan, Kun; Miao, Xiong-Ying; Xiong, Li; Liu, Kui-Jie.
Liver Int; 38(3): 494-502, 2018 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28685924