MiR-30a targets IL-1α and regulates islet functions as an inflammation buffer and response factor.

Jiang, Xin; Xu, Chenke; Lei, Fan; Liao, Meijian; Wang, Wei; Xu, Naihan; Zhang, Yaou; Xie, Weidong.
Sci Rep; 7(1): 5270, 2017 Jul 13.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28706254