Anaerobic decolorization and detoxification of cationic red X-GRL by Shewanella oneidensis MR-1.

Li, Qian; Feng, Xiao-Li; Li, Ting-Ting; Lu, Xue-Rong; Liu, Qiu-Yue; Han, Xue; Feng, Yu-Jie; Liu, Zhao-Ying; Zhang, Xi-Jia; Xiao, Xiang.
Environ Technol; 39(18): 2382-2389, 2018 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28707516