ß-Patchoulene from patchouli oil protects against LPS-induced acute lung injury via suppressing NF-κB and activating Nrf2 pathways.

Chen, Xiao-Ying; Dou, Yao-Xing; Luo, Dan-Dan; Zhang, Zhen-Biao; Li, Cai-Lan; Zeng, Hui-Fang; Su, Zi-Ren; Xie, Jian-Hui; Lai, Xiao-Ping; Li, Yu-Cui.
Int Immunopharmacol; 50: 270-278, 2017 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28711783