MicroRNA-200c inhibits epithelial-mesenchymal transition, invasion, and migration of lung cancer by targeting HMGB1.

Liu, Po-Len; Liu, Wei-Lun; Chang, Jia-Ming; Chen, Yung-Hsiang; Liu, Yu-Peng; Kuo, Hsuan-Fu; Hsieh, Chong-Chao; Ding, Yu-Sian; Chen, Wei-Wei; Chong, Inn-Wen.
PLoS One; 12(7): e0180844, 2017.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28727734