Role of the Golgi Apparatus in the Blood-Brain Barrier: Golgi Protection May Be a Targeted Therapy for Neurological Diseases.

Deng, Shuwen; Liu, Hui; Qiu, Ke; You, Hong; Lei, Qiang; Lu, Wei.
Mol Neurobiol; 55(6): 4788-4801, 2018 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28730529