Discovery of 5,6-diaryl-1,2,4-triazines hybrids as potential apoptosis inducers.

Fu, Dong-Jun; Song, Jian; Hou, Yu-Hui; Zhao, Ruo-Han; Li, Jia-Huan; Mao, Ruo-Wang; Yang, Jia-Jia; Li, Ping; Zi, Xiao-Lin; Li, Zhong-Hua; Zhang, Qing-Qing; Wang, Fei-Yan; Zhang, Sai-Yang; Zhang, Yan-Bing; Liu, Hong-Min.
Eur J Med Chem; 138: 1076-1088, 2017 Sep 29.
Artigo em InglĂȘs | MEDLINE | ID: mdl-28763643