Resveratrol alleviates diabetic cardiomyopathy in rats by improving mitochondrial function through PGC-1α deacetylation.

Fang, Wei-Jin; Wang, Chun-Jiang; He, Yang; Zhou, Yu-Lu; Peng, Xiang-Dong; Liu, Shi-Kun.
Acta Pharmacol Sin; 39(1): 59-73, 2018 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28770830