Behavior of antibiotic resistance genes during co-composting of swine manure with Chinese medicinal herbal residues.

Zhang, Li; Gu, Jie; Wang, Xiaojuan; Sun, Wei; Yin, Yanan; Sun, Yixin; Guo, Aiyun; Tuo, Xiaxia.
Bioresour Technol; 244(Pt 1): 252-260, 2017 Nov.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28780258