Anti-nociceptive effect of patchouli alcohol: Involving attenuation of cyclooxygenase 2 and modulation of mu-opioid receptor.

Yu, Xuan; Wang, Xin-Pei; Yan, Xiao-Jin; Jiang, Jing-Fei; Lei, Fan; Xing, Dong-Ming; Guo, Yue-Ying; Du, Li-Jun.
Chin J Integr Med; 2017 Aug 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28795389