Effect of GOLPH3 on cumulus granulosa cell apoptosis and ICSI pregnancy outcomes.

Lin, Dianliang; Ran, Jing; Zhu, Suqin; Quan, Song; Ye, Baofeng; Yu, Aili; Kang, Yuefan; Lin, Yuan.
Sci Rep; 7(1): 7863, 2017 Aug 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28801637