Exposure to Concentrated Ambient Fine Particulate Matter Induces Vascular Endothelial Dysfunction via miR-21.

Dai, Jianwei; Chen, Wensheng; Lin, Yuyin; Wang, Shiwen; Guo, Xiaolan; Zhang, Qian-Qian.
Int J Biol Sci; 13(7): 868-877, 2017.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28808419