Patchoulene Epoxide Isolated from Patchouli Oil Suppresses Acute Inflammation through Inhibition of NF-B and Downregulation of COX-2/iNOS.

Liang, Jia-Li; Wu, Jia-Zhen; Liu, Yu-Hong; Zhang, Zhen-Biao; Wu, Qi-Duan; Chen, Han-Bin; Huang, Yan-Feng; Dou, Yao-Xing; Zhou, Jiang-Tao; Su, Zi-Ren; Zhan, Janis Ya-Xian.
Mediators Inflamm; 2017: 1089028, 2017.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28811678