Sensitive genotyping of mutations in the EGFR gene from NSCLC patients using PCR-GoldMag lateral flow device.

Li, Xian-Ying; Zhang, Chao; Zhang, Qin-Lu; Zhu, Juan-Li; Liu, Qian; Chen, Ming-Wei; Yang, Xue-Min; Hui, Wen-Li; Cui, Ya-Li.
Sci Rep; 7(1): 8346, 2017 Aug 21.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28827701