Tuberculosis/cryptococcosis co-infection in China between 1965 and 2016.

Fang, Wenjie; Zhang, Lei; Liu, Jia; Denning, David W; Hagen, Ferry; Jiang, Weiwei; Hong, Nan; Deng, Shuwen; Lei, Xia; Deng, Danqi; Liao, Wanqing; Xu, Jianping; Boekhout, Teun; Chen, Min; Pan, Weihua.
Emerg Microbes Infect; 6(8): e73, 2017 Aug 23.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28831193