Intramolecular cyclization of the antimicrobial peptide Polybia-MPI with triazole stapling: influence on stability and bioactivity.

Liu, Beijun; Zhang, Wei; Gou, Sanhu; Huang, Haifeng; Yao, Jia; Yang, Zhibin; Liu, Hui; Zhong, Chao; Liu, Beiyin; Ni, Jingman; Wang, Rui.
J Pept Sci; 23(11): 824-832, 2017 Nov.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28833783