Self-Templated Formation of Interlaced Carbon Nanotubes Threaded Hollow CoS Nanoboxes for High-Rate and Heat-Resistant Lithium-Sulfur Batteries.

Chen, Tao; Zhang, Zewen; Cheng, Baorui; Chen, Renpeng; Hu, Yi; Ma, Lianbo; Zhu, Guoyin; Liu, Jie; Jin, Zhong.
J Am Chem Soc; 139(36): 12710-12715, 2017 09 13.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28837329

Não foram localizados documentos relacionados