Separation and characterization of chemical constituents in Ginkgo biloba extract by off-line hydrophilic interaction√óreversed-phase two-dimensional liquid chromatography coupled with quadrupole-time of flight mass spectrometry.

Ji, Shuai; He, Dan-Dan; Wang, Tian-Yun; Han, Jie; Li, Zheng; Du, Yan; Zou, Jia-Hui; Guo, Meng-Zhe; Tang, Dao-Quan.
J Pharm Biomed Anal; 146: 68-78, 2017 Nov 30.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28854404