Immunogenicity and safety of an inactivated quadrivalent influenza vaccine candidate versus inactivated trivalent influenza vaccines in participants >/=3 years of age: a double-blind, randomized, parallel-controlled phase III clinical trial in China.

Wang, Shi-Yuan; Liu, Shu-Zhen; Chu, Kai; Zhao, Yue; Zhu, Feng-Cai; Hu, Yue-Mei; Meng, Fan-Yue; Li, Jing-Xin; Luo, Li; Yang, Jia-Ying; Liu, Pei; Yu, Jun.
Expert Rev Vaccines; 16(11): 1155-1169, 2017 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28870140