SNP rs3202538 in 3'UTR region of ErbB3 regulated by miR-204 and miR-211 promote gastric cancer development in Chinese population.

Shi, Yaxiang; Chen, Xuan; Xi, Biao; Yu, Xiaowen; Ouyang, Jun; Han, Chunxia; Qin, Yucheng; Wu, Defeng; Shen, Hong.
Cancer Cell Int; 17: 81, 2017.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28924391