MicroRNA-195 Activates Hepatic Stellate Cells In Vitro by Targeting Smad7.

Song, Li-Ying; Ma, Yu-Tao; Wu, Cui-Fang; Wang, Chun-Jiang; Fang, Wei-Jin; Liu, Shi-Kun.
Biomed Res Int; 2017: 1945631, 2017.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28929107