Controlling the Orientation of Droplets in Ellipsoid-Filled Polymeric Emulsions with Particle Parameters and Flow Conditions.

Mao, Chaoying; Huang, Yajiang; Yang, Junlong; Kong, Miqiu; Wang, Yuan; Yang, Qi; Li, Guangxian.
Langmuir; 33(40): 10577-10587, 2017 10 10.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28930633