Mangiferin ameliorates fatty liver via modulation of autophagy and inflammation in high-fat-diet induced mice.

Wang, Hu; Zhu, Yang-Yang; Wang, Li; Teng, Tian; Zhou, Meng; Wang, Shu-Guang; Tian, Yi-Zhu; Du, Lei; Yin, Xiao-Xing; Sun, Ying.
Biomed Pharmacother; 96: 328-335, 2017 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29024899