Decreased incidence of gout in diabetic patients using pioglitazone.

Niu, Sheng-Wen; Chang, Kai-Ting; Lin, Hugo You-Hsien; Kuo, I-Ching; Chang, Yu-Han; Chen, Yu-Han; Hung, Chi-Chih; Chiu, Yi-Wen; Hwang, Shang-Jyh.
Rheumatology (Oxford); 57(1): 92-99, 2018 01 01.
Artigo em InglĂȘs | MEDLINE | ID: mdl-29040733