Case report of a congenital duodenal transverse septum causing partial obstruction.

Guo, Xingjun; Yu, Yahong; Wang, Min; Qin, Renyi.
Medicine (Baltimore); 96(42): e7093, 2017 Oct.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29049170