Complete genome sequence of Enterobacter cloacae R11 reveals multiple genes potentially associated with high-level polymyxin E resistance.

Zhong, Chuanqing; Zhang, Chao; Fu, Jiafang; Chen, Wenbing; Jiang, Tianyi; Cao, Guangxiang.
Can J Microbiol; 64(1): 87-90, 2018 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29073359