Detection of calprotectin in inflammatory bowel disease: Fecal and serum levels and immunohistochemical localization.

Fukunaga, Shuhei; Kuwaki, Kotaro; Mitsuyama, Keiichi; Takedatsu, Hidetoshi; Yoshioka, Shinichiro; Yamasaki, Hiroshi; Yamauchi, Ryosuke; Mori, Atsushi; Kakuma, Tatsuyuki; Tsuruta, Osamu; Torimura, Takuji.
Int J Mol Med; 41(1): 107-118, 2018 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29115397