Superconductivity in a Copper(II)-Based Coordination Polymer with Perfect Kagome Structure.

Huang, Xing; Zhang, Shuai; Liu, Liyao; Yu, Lei; Chen, Genfu; Xu, Wei; Zhu, Daoben.
Angew Chem Int Ed Engl; 57(1): 146-150, 2018 Jan 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29160950