Association of gene polymorphisms with ischemic stroke in Chinese Han population.

Shi, Chang-He; Tang, Mi-Bo; Li, Shao-Hua; Wang, Zhi-Jie; Liu, Xin-Jing; Zhao, Lu; Gao, Yuan; Li, Yu-Sheng; Sun, Shi-Lei; Wu, Jun; Song, Bo; Xu, Yu-Ming.
Oncotarget; 8(52): 89867-89875, 2017 Oct 27.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29163794