Metal transporter Slc39a10 regulates susceptibility to inflammatory stimuli by controlling macrophage survival.

Gao, Hong; Zhao, Lu; Wang, Hao; Xie, Enjun; Wang, Xinhui; Wu, Qian; Yu, Yingying; He, Xuyan; Ji, Hongbin; Rink, Lothar; Min, Junxia; Wang, Fudi.
Proc Natl Acad Sci U S A; 114(49): 12940-12945, 2017 12 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29180421