Porous-Shell Vanadium Nitride Nanobubbles with Ultrahigh Areal Sulfur Loading for High-Capacity and Long-Life Lithium-Sulfur Batteries.

Ma, Lianbo; Yuan, Hao; Zhang, Wenjun; Zhu, Guoyin; Wang, Yanrong; Hu, Yi; Zhao, Peiyang; Chen, Renpeng; Chen, Tao; Liu, Jie; Hu, Zheng; Jin, Zhong.
Nano Lett; 17(12): 7839-7846, 2017 12 13.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29182880

Não foram localizados documentos relacionados