The efficacy of two different dosages of hepatitis B immunoglobulin combined with hepatitis B vaccine in preventing mother-to-child transmission of hepatitis B virus: A prospective cohort study.

Wei, Kai-Ping; Zhu, Feng-Cai; Liu, Jian-Xun; Yan, Ling; Lu, Ying; Zhai, Xiang-Jun; Chang, Zhan-Jun; Zeng, Ying; Li, Jie; Zhuang, Hui.
Vaccine; 36(2): 256-263, 2018 01 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29195717