Characterization of Key Factors of Anchovy (Engraulis japonicus) Meat in the Nanoparticle-Mediated Enhancement of Non-Heme Iron Absorption.

Zou, Yaqun; Zhao, Liang; Feng, Guangxin; Miao, Yu; Wu, Haohao; Zeng, Mingyong.
J Agric Food Chem; 65(51): 11212-11219, 2017 Dec 27.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29199426