Triazole phenotypes and genotypic characterization of clinical Aspergillus fumigatus isolates in China.

Deng, Shuwen; Zhang, Lili; Ji, Yanfeng; Verweij, Paul E; Tsui, Kin Ming; Hagen, Ferry; Houbraken, Jos; Meis, Jacque F; Abliz, Parida; Wang, Xiaodong; Zhao, Jingjun; Liao, Wanqing.
Emerg Microbes Infect; 6(12): e109, 2017 Dec 06.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29209054