Quercetin inhibits renal cyst growth in vitro and via parenteral injection in a polycystic kidney disease mouse model.

Zhu, Yangyang; Teng, Tian; Wang, Hu; Guo, Hao; Du, Lei; Yang, Baoxue; Yin, Xiaoxing; Sun, Ying.
Food Funct; 9(1): 389-396, 2018 Jan 24.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29215110