Quantitative Biomarkers for Prediction of Epidermal Growth Factor Receptor Mutation in Non-Small Cell Lung Cancer.

Zhang, Liwen; Chen, Bojiang; Liu, Xia; Song, Jiangdian; Fang, Mengjie; Hu, Chaoen; Dong, Di; Li, Weimin; Tian, Jie.
Transl Oncol; 11(1): 94-101, 2018 Feb.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29216508

Não foram localizados documentos relacionados