Exome-wide association study identifies four novel loci for systemic lupus erythematosus in Han Chinese population.

Wen, Leilei; Zhu, Caihong; Zhu, Zhengwei; Yang, Chao; Zheng, Xiaodong; Liu, Lu; Zuo, Xianbo; Sheng, Yujun; Tang, Huayang; Liang, Bo; Zhou, Yi; Li, Pan; Zhu, Jun; Ding, Yantao; Chen, Gang; Gao, Jinping; Tang, Lili; Cheng, Yuyan; Sun, Jingying; Elango, Tamilselvi; Kafle, Anjana; Yu, Ruixing; Xue, Ke; Zhang, Yaohua; Li, Feng; Li, Zhanguo; Guo, Jianping; Zhang, Xuan; Zhou, Chen; Tang, Yuanjia; Shen, Nan; Wang, Meng; Yu, Xueqing; Liu, Shengxiu; Fan, Xing; Gao, Min; Xiao, Fengli; Wang, Peiguang; Wang, Zaixing; Zhang, Anping; Zhou, Fusheng; Sun, Liangdan; Yang, Sen; Xu, Jinhua; Yin, Xianyong; Cui, Yong; Zhang, Xuejun.
Ann Rheum Dis; 77(3): 417, 2018 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29233832