[Effects of light quality on growth and internal quality of Whitmania pigra].

Dai, Dao-Xin; Guo, Qiao-Sheng; Shi, Hong-Zhuan; Wang, Jia; Lu, Xin.
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 42(20): 3886-3890, 2017 Oct.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-29243422