FOXQ1/NDRG1 axis exacerbates hepatocellular carcinoma initiation via enhancing crosstalk between fibroblasts and tumor cells.

Luo, Qin; Wang, Chao-Qun; Yang, Lu-Yu; Gao, Xiao-Mei; Sun, Hao-Ting; Zhang, Yu; Zhang, Kai-Li; Zhu, Ying; Zheng, Yan; Sheng, Yuan-Yuan; Lu, Lu; Jia, Hu-Liang; Yu, Wen-Qiang; Liu, Jie; Dong, Qiong-Zhu; Qin, Lun-Xiu.
Cancer Lett; 417: 21-34, 2018 03 28.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29248714