Polydatin Protects Rat Liver against Ethanol-Induced Injury: Involvement of CYP2E1/ROS/Nrf2 and TLR4/NF-κB p65 Pathway.

Huang, Qiong-Hui; Xu, Lie-Qiang; Liu, Yu-Hong; Wu, Jia-Zhen; Wu, Xue; Lai, Xiao-Ping; Li, Yu-Cui; Su, Zi-Ren; Chen, Jian-Nan; Xie, You-Liang.
Evid Based Complement Alternat Med; 2017: 7953850, 2017.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29250126