[DA-EPOCH Chemotherapy Combined with G-CSF Effectively Mobilizes Autologous PBHSC in NHL Patients].

Liao, Li-Sheng; Wei, Tian-Nan; Zheng, Zhi-Hai; Qu, Shuang; Xie, Ying; Wang, Zhi-Hong; Chen, Bi-Yun.
Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi; 25(6): 1670-1674, 2017 Dec.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-29262895