Sarsasapogenin suppresses Aß overproduction induced by high glucose in HT-22 cells.

Zhang, Meng-Ya; Li, Yu; Yin, Shen-Yuan; Kong, Li; Liu, Xiao-Li; Yin, Xiao-Xing; Liu, Yao-Wu.
Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol; 391(2): 159-168, 2018 Feb.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29275517