The mTOR promotes oxidative stress-induced apoptosis of mesangial cells in diabetic nephropathy.

Lu, Qian; Zhou, Yuexian; Hao, Meng; Li, Chengcheng; Wang, Jin; Shu, Fanglin; Du, Lei; Zhu, Xia; Zhang, Qiaoli; Yin, Xiaoxing.
Mol Cell Endocrinol; 473: 31-43, 2018 Sep 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29277549