Antidiabetic cataract effects of GbE, rutin and quercetin are mediated by the inhibition of oxidative stress and polyol pathway.

Lu, Qian; Hao, Meng; Wu, Wenya; Zhang, Nan; Isaac, Adelusi Temitope; Yin, Jiale; Zhu, Xia; Du, Lei; Yin, Xiaoxing.
Acta Biochim Pol; 65(1): 35-41, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29281744