Complete Genome Sequence of the High-Natamycin-Producing Strain F607.

Zong, Gongli; Zhong, Chuanqing; Fu, Jiafang; Zhao, Zhilong; Cao, Guangxiang.
Genome Announc; 6(1)2018 Jan 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29301883