Synergistic antitumor effect of brusatol combined with cisplatin on colorectal cancer cells.

Chen, Hai-Ming; Lai, Zheng-Quan; Liao, Hui-Jun; Xie, Jian-Hui; Xian, Yan-Fang; Chen, Yun-Long; Ip, Siu-Po; Lin, Zhi-Xiu; Su, Zi-Ren.
Int J Mol Med; 41(3): 1447-1454, 2018 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29328398