Synthesis and biological evaluation of bifendate derivatives bearing 6,7-dihydro-dibenzo[c,e]azepine scaffold as potential P-glycoprotein and tumor metastasis inhibitors.

Gu, Xiaoke; Jiang, Yanfei; Qu, Yingying; Chen, Jing; Feng, Dingding; Li, Chenglin; Yin, Xiaoxing.
Eur J Med Chem; 145: 379-388, 2018 Feb 10.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29335204