Positive Expression of SMYD2 is Associated with Poor Prognosis in Patients with Primary Hepatocellular Carcinoma.

Zuo, Shan-Ru; Zuo, Xiao-Cong; He, Yang; Fang, Wei-Jin; Wang, Chun-Jiang; Zou, Heng; Chen, Pan; Huang, Ling-Fei; Huang, Li-Hua; Xiang, Hong; Liu, Shi-Kun.
J Cancer; 9(2): 321-330, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29344279